Algemene Voorwaarden van deze website.

Snuffelkrant.nl wordt onderhouden door Cloudware (extra handelsnaam van Mito Services) en wordt hierna 'beheerder' genoemd. Op de inhoud en het gebruik van Snuffelkrant.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Snuffelkrant.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Beheerder behoudt zich het recht voor Snuffelkrant.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Snuffelkrant.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Snuffelkrant.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan beheerder, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan beheerder zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Snuffelkrant.nl, mag niets van Snuffelkrant.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van beheerder.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Snuffelkrant.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Beheerder spant zich in om de informatie op Snuffelkrant.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Beheerder sluit iedere aansprakelijkheid voor op Snuffelkrant.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Snuffelkrant.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Beheerder sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Snuffelkrant.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Beheerder spant zich in om Snuffelkrant.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Snuffelkrant.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Snuffelkrant.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan beheerder. Beheerder biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door beheerder worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Snuffelkrant.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Snuffelkrant.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Snuffelkrant.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.